Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

U-Bahn - tunnelbana, T-bana
übel - dålig, svår, obehaglig, elak, ful
Übel - ont, sjukdom, lidande
übelgelaunt - irriterad, på dåligt humör
Übelkeit - illamående
übelnehmen - ta illa upp
übelriechen - lukta illa
Übeltäter - skurk
übelwollen - vilja ngn illa
übelwollend - illvillig
üben - öva, träna
üben - Anwendungen
üben - Zusatzerklärungen
über - över, ovanför, åt, om
überall - överallt, var som helst
überallher - från alla håll, från allakanter
überallhin - åt alla hålla
überaltert - överårig, förgubbad, föråldrad
überaltert - Zusatzerklärungen
Überalterung - överårighet, förgubbning
Überangebot - utbudsöverskott
überängstlich - alltför rädd, överbeskyddande
überanstrengen - överanstränga, överbelasta
überanstrengt - överansträngd, överbelastad
Überanstrengung - överansträngning, överbelastning
überarbeiten - omarbeta, revidera, gå igenom, finslipa, arbeta över
     jobba över, arbeta på övertid
überarbeitet - omarbetad, reviderad, överansträngd, utarbetad
Überarbeitung - omarbetning, revision, överansträngning
überaus - synnerligen, ytterst, övermåttan
überbacken - gratinera
überbeanspruchen - kräva för mycket
überbelegt - överbelagd
überbelichten - överexponera
überbetonen - överbetona
überbewerten - övervärdera
überbewertet - övervärderad, överreklamerad
überbezahlen - betala för mycket (för)
überbieten - bjuda över
Überbleibsel - rest, rester, kvarleva
Überblick - överblick, översikt, sammanfattning, utsikt
überblicken - överblicka, greppa
überbringen - överbringa, överlämna
Überbringer - överbringare
überbrücken - överbrygga
Überbrückungskredit - tillfällig kredit, övergångskredit
überbuchen - överboka
überdauern - överleva
überdenken - tänk över, överväga
überdeutlich - övertydlig, altför tydlig
überdies - dessutom, förutom detta, till på köpet
überdimensional - överdimensionerad, omåttlig, omottligt stor
Überdosis - överdos
Überdosis - Anwendungen
überdrehen - dra för mycket, dra upp för mycket, dra för hårt, dra för långt,
     vrida sönder
Überdruss - leda
überdrüssig - vara trött på, vara utled för
überdurchschnittlich - över genomsnittet
übereifrig - alltför ivrig, beskäftig, nitisk
übereignen - överlåta
übereilen - påskynda för mycket, göra överilat, ha för brottom, förhasta (sig)
übereilt - förhastad, överilad
übereilt - Zusatzerklärungen
übereinander - ovanpå varandra, om varandra
übereinanderschlagen - lägga i kors
übereinkommen - komma överens om
Übereinkommen - överenskommelse
Übereinkommen - Anwendungen
Übereinkunft - överenkommelse
übereinstimmen - överenstämma, matcha varandra, gå ihop, vara ense med,
     vara enig med
Übereinstimmung - överensstämmelse, samstämmighet, enighet
überempfindlich - överkänslig, allergisk
überfahren - sätta över, forsla över, åka över, köra över, köra förbi,
     besegra, vinna stort (över)
Überfahrt - överfart, överfärd, överresa
Überfall - överfall, rån
Überfall - Anwendungen
Überfall - Zusatzerklärungen
überfallen - överfalla
überfällig - förfallen
Überfallkommando - insatsstyrka
überfliegen - flyga över, sprida sig, ögna igenom (ngt), skumma ngt
überfließen - rinna över, svämma över, flyta i varandra, gå i varandra,
     översvämma
überflügeln - överflyga
Überfluss - överflöd
Überfluss - Anwendungen
Überflussgesellschaft - överflödssamhälle
überflüssig - överflödig, onödig
überflüssig - Zusatzerklärungen
überfluten - översvämma, fylla
überfordern - ställa för höga krav på, fordra för mycket av, kräva för
     mycket av
überfragt - blir ställd
überführen - överföra, transportera
überflühren - Zusatzerklärungen
überführen - överföra, transportera, överbevisa om, binda vid
Überführung - överföring, flyttning, förflyttning, transport, överbevisning,
     övergång, viadukt
überfüllt - överfull
Überfunktion - hyperfunktion
überfüttern - ge för mycket foder, ge för mycket mat, övergöda
Übergangsbestimmung - övergångsbestämmelse
übergangslos - utan övergång, direkt
Übergangslösung - temporär lösning, tillfällig lösning
Übergangszeit - övergångstid, brytningstid, övergång
Übergardine - fördragsgardin
Übergabe - överlämnande, överlåtelse, kapitulation
Übergang - övergång, övergångsställe, övergångstid
übergeben - överlämna, kasta upp, kräkas, spy
übergehen - övergå, gå över, förbigå, hoppa över, nonchalera, inte
     låtsas om
übergeordnet - överordnad
Übergpäck - övervikt, bagage med övervikt
übergeschnappt - tokig, rubbad, vrickad
Übergewicht - övervikt, övertag
Übergewicht - Zusatzerklärungen
übergewichtig - överviktig
überglücklich - överlycklig, överförtjust
überglücklich - Zusatzerklärungen
übergreifen - sprida sig, utbreda sig
übergreifend - övergripande
Übergriff - övergrepp, intrång
Übergriff - Zusatzerklärungen
Übergröße - extra stor storlek, specialstorlek
überhaben - ha på, ha utanpå, vara trött på
überhandnehmen - ta överhand, öka kraftigt, utbreda sig
überhängen - hänga över, skjuta fram, stå snett, luta, hänga över
überhäufen - överhopa
überhaupt - överhuvudtaget, i synnerhet, särskild
überheblich - överlägsen, arrogant
Überheblichkeit - överlägsenhet, arrogans
überhitzen - överhetta
überholen - forsla, brassa, köra om, gå om, gå igenom
Überholmanöver - omkörningsmanöver
Überholspur - ytterfil, omkörningsfil
überholt - föråldrad, omodern
überholt - Zusatzerklärungen
Überholverbot - omkörningsförbud
Überholverbot - Anwendungen
überhören - inte höra
überirdisch - överjordisk, himmelsk
überkleben - klistra över
überkochen - koka över
überkommen - komma över, gripa, ansätta, bemäktiga
überkronen - sätta en krona på, sätta en jacketkrona på
überladen - överlasta, överbelasta, lasta för tungt, överlastad, för
     utsmyckad, svulstig
überlagern - lägga i skikt över
Überlandbus - landsvägsbuss
Überlänge - längre än vad somär tillåtet, extra lång
überlappen - överlappa
überlassen - lämna kvar, överlåta, överlämna, avträda, lämna
Überlassung - överlåtelse, överlämnande
überlasten - lasta för tungt, överlasta, överbelasta,överhopa
überlaufen - rinna över, flöda över, koa över, gå över, desertera, komma
     över, ngn grips av, springa förbi
Überläufer - överlöpare
überleben - överleva, leva längre än
Überlebende(r) - överlevande
überlebensgroß - övernaturlig storlek
Überlebenstraining - övrlevnadsträning
überlegen - fundera på, överväga, tänka på, fundera, tänka, överlägsen,
     lägga över, ge stryk, luta sig ut, kränga
Überlegenheit - överlägsenhet
überlegt - överlagd, genomtänkt
überlegt - Zusatzerklärungen
Überlegung - övervägande, eftertanke
Überlegungen - funderingar, tankar
überleiten - leda över, föra över, överföra, bilda övergång, bilda en övergång
überliefern - föra vidare, efterlämna, lämna i arv
überliefert - nedärvd, traditionell, bevarad
überliefert - Zusatzerklärungen
Überlieferung - vidareförande, efterlämnande, tradition
überlisten - överlista
Übermacht - övermakt
Übermacht - Anwendungen
übermächtig - övermäktig, överväldigande
übermalen - måla uranför, övermåla, måla över
übermannen - överväldiga, övermanna
Übermaß - övermått
übermäßig - omåttlig, ofantlig
Übermensch - övermänniska
übermenschlich - övermänsklig
übermitteln - översända, förmedla
übermitteln - Zusatzerklärungen
übermorgen - övermorgon
übermüdet - dödstrött, uttröttad
Übermut - övermod, okynne, uppsluppenhet, kaxighet, högmod
übermütig - övermodig, okynnig, uppsluppen, kaxig
übernachten - övernatta, ligga kvar, stanna, ligga över
Übernachtung - övernattning
Übernachtung - Anwendungen
überprüfen - kontrollera, granska, ompröva
überprüfen - Zusatzerklärungen
überqueren - korsa, gå tvärs över, passera tvärs över
überraschen - överraska
überraschend - överraskande, oväntad
Überraschung - överraskning
Überraschung - Anwendungen
überreden - övertala ngn
überreichen - överlämna, överräcka
überschätzen - överskatta, övervärdera
Überschrift - överskrift, rubrik
Überschrift - Zusatzerklärungen
übersetzen - färja över, översätta
Übersicht - överblick, översikt, sammanställning
überwachen - övervaka, bevaka, kontrollera
überweisen - girera, överföra
überzeugen - övertyga
üblich - bruklig, gängse, vanlig
üblich - Zusatzerklärungen
übrigens - för övrigt, förresten, dessutom
Übung - övning, träning, vana, rutin, exercis
Übungsaufgabe - övningsuppgift
Übungsaufgabe - Anwendungen
Übungsbeispiel - övningsexempel
Übungssache - träningssak
Ufer - strand, kust
Ufer - Anwendungen
Ufer - Zusatzerklärungen
uferlos - gränslös, ändlös,oändlig
UFO - ufo
Uhr - ur, klocka, kronometer
Uhr - Zusatzerklärungen
Uhrarmband - klockarmband
Uhrmacher - urmakare
Uhrmacher - Anwendungen
Uhrwerk - urverk
Uhrwerk - Anwendungen
Uhrzeigersinn - motsols, medsols
Uhu - berguv, uv
Ukraine - Ukraina
Ukrainer - ukrainare
Ukrainerin - ukrainska
ukrainisch - ukrainsk
Ukrainisch - ukrainska
Ukulele - ukulele
UKW-Sender - ultrakortvågssändare, FM-sändare
U-Literatur - underhållningslitteratur, kiosklitteratur
Ulk - skämt, skoj
ulkig - akojig, rolig
Ulme - alm
Ulme - Anwendungen
Ultimatum - ultimatum
Ultrakurzwelle - ultrakortvåg
Ultraschall - ultraljud
Ultraschall - Anwendungen
ultraviolett - ultraviolett
um - runt, omkring, kring, omkring, ungefär, vid, om, för, efter, ungefär
umarbeiten - arbeta om, göra om, bearbeta
Umarbeitung - omarbetning, bearbetning
umarmen - omfamna, krama
umarmen - Zusatzerklärungen
Umarmung - omfamning, kram
Umbau - ombyggnad, ombyggt hus, kringbyggnad, omorganisation
umbauen - bygga om, ändra, omorganisera, kringbygga
umbenennen - ge ett nytt namn, döpa om
umbesetzen - nybesätta
Umbesetzung - rollfördelning, nybesättning
umbilden - ombilda, omorganisera, möblera om
umbinden - ta på, knyta om
umblättern - bläddra, bläddra en sida, vända blad
umblicken - se sig omkring, se sig om, vända sig om
umbrechen - knäcka, bryta ned, bryta omkull, plöja upp, ombryta
     knäckas och ramla omkull
umbringen - döda, mörda
Umbruch - ombrytning, förändring, omvälvning
umbuchen - boka om
umdenken - tänka om
umdisponieren - änra sina planer
umdrehen - vrida om, vända på, vända om, gå tillbaka
Umdrehung - rotation, varv
umeinander - varandra
Umerziehung - omskolning
umfahren - köraa omkull, köra en omväg, köra runt, åka runt, köra kring,
     åka kring
umfallen - falla omkull, ramla omkull, backa, ändra åsikt,
     göra en helomvändning
Umfang - omfång, omkrets, utsträckning, vidd, omfattning
umfangreich - omfattande, omfångsrik
umfassen - nyinfatta, lägga armen om ngn, omfatta, innehålla, inbegripa,
     täcka
umfassend - omfattande, uttömmande
umfassend - Zusatzerklärungen
Umfeld - miljö
umformen - omgestalta, ombilda, omforma, omvandla, transformera
Umfrage - enkät, opinionsundersökning, rundfråga
umfüllen - hälla, hälla över, tappa om
umfunktionieren - ändra om, göraom, förvandla
Umgang - umgänge, sällskap, kontakt, procession
umgänglich - lättillgänglig, vänlig, sällskaplig, lätt att ha att göra med
Umgangsformen - umgängesformer, etikett
Umgangssprache - talspråk
Umgangssprache - Anwendungen
umgangssprachlich - talspråklig, talspråks-
umgarnen - snärja, förleda
umgeben - omge, omgärda, kanta
Umgebung - omgivning, omnejd, miljö
Umgegend- omgivning, omgivningar, trakt
umgehen - vara i omlopp, cirkulera, gå igen, spöka, umgås, göra en omväg
     gå runt, gå kring, gå förbi, kringgå, undvika, slippa ifrån
umgehend - omgående
Umgehungsstraße - kringfartsled
umgekehrt - omvänd, motsatt
umgestalten - göra om, omgestalta, omskapa, omdana
umgraben - gräva om, spadvända
umgruppieren - gruppera om, omgruppera
umhaben - ha ngt på sig
Umhang - slängkappa
Umhang - Anwendungen
umhängen - hänga över, ta på (sig), hänga om,
     hänga ngt omkring (på), behänga ngt
Umhängetasche - axelväska, remsväska
umkehren - vända, vända om
Umkleideraum - omklädningsrum
Umkleideraum - Anwendungen
umleiten - omdirigera, leda om
Umleitung - trafikomläggning
umpflanzen - plantera om
Umrandung - kantning, kant, bård
umrühren - röra om
Umsatz - omsättning
Umsatz - Anwendungen
umsonst - förgäves, gratis
umständlich - omständlig, långrandig, krånglig, besvärlig
umsteigen - byta
Umtausch - byte, utbyte, växling
Umtausch - Zusatzerklärungen
umtauschen - byta, växla
Umweg - omväg
Umweg - Anwendungen
Umwelt - miljö, omvärld, omgivning
Umweltbelastung - miljöförstöring
Umweltbelastung - Anwendungen
umweltbewusst - miljömedveten
Umweltbundesamt - miljövårdsverket
Umweltdelikt - miljöbrott
umweltfeindlich - miljöfarlig
Umweltforscher - miljöforskare
Umweltforschung - miljöforskning
Umweltforschung - Anwendungen
umweltfreundlich - miljövänlig
Umweltgift - miljögift
Umweltgift - Anwendungen
Umweltkatastrophe - miljökatastrof
Umweltkatastrophe - miljökatastrof
Umweltkriminalität - miljöbrottslighet
Umweltkrise - miljökris
Umweltkrise - Anwendungen
Umweltminister - miljöminister
Umweltminister - Anwendungen
Umweltpolitik - miljöpolitik
Umweltpolitik - Anwendungen
Umweltschäden - miljöskador, skador på miljön
umweltschädlich - miljöfarlig
Umweltschutz - miljövård
Umweltschutz - Anwendungen
Umweltschützer - miljökämpe, miljövårdare
Umweltsünder - miljöbrottsling
Umweltsünder - Anwendungen
Umweltverbrechen - miljöbrott
Umweltverschmutzung - miljöförstöring, miljöförorening
Umweltzertörung - miljöförstöring
umwerfen - slå omkull, välta omkull, kasta omkull, kullkasta, omintetgöra, skaka
umwerten - omvärdera
Umwertung - omvärdering
umwickeln - linda om, vira om, binda om, linda på nytt
umwickeln - veckla om, linda om, vira om, binda om
umziehen - flytta, klä om, byta kläder, omge, omsluta
umzingeln - omringa
Umzug - flytt, flyttning, procession, demonstration
unabänderlich - omöjlig att ändra på, oåterkallelig, orubblig
unabdingbar - oeftergivlig, oefterlåtlig, ovillkorlig
unabhängig - oavhängig, oberoende, autonom, suverän
Unabhängigkeit - oavhängighet, oberoende, autonomi, suveränitet
unabkömmlich - oumbärlig
unablässig - oavbruten, oupphörlig, oavlåtlig
unabsehbar - oöverskådlig, oanad
unabsichtlich - oavsiktlig, av misstag, inte med flit
unabwendbar - oundviklig, omöjlig att avvärja
unachtsam - oaktsam, vårdslös, ovarsam
unangenehm - oangenäm, obehaglig, olustig, otrevlig, otäck
unbedingt - ovillkorlig, obetingad, absolut
unbekannt - obekant, okänd
unbekannt - Zusatzerklärungen
unbequem - obekväm, besvärlig, svår
unbewusst - omedveten, undermedveten
und - och, samt, plus
undankbar - otacksam
undefinierbar - odefinierbar
undemokratisch - odemokratisk
undenkbar - otänkbar, otrolig
undeutlich - otydlig
undicht - otät
undiszipliniert - odisciplinerad
unduldsam - ofördragsam, intolerant
undurchdringlich - ogenomtränglig
undurchführbar - ogenomförbar
undurchlässig - ogenomsläpplig, tät, vattentät, lufttät
undurchsichtig - ogenomskinlig, mystisk, outgrundlig
uneben - ojämn, guppig
unecht - oäkta, imiterad, falsk
unehelich - utomäktenskaplig, illegitim
unehrenhaft - skamlig, ohederlig, vanhedrande
unehrlich - oärlig, ohederlig
uneigennützig - oegennyttig, osjälvisk
uneingeweiht - oinvigd, oinitierad
uneinig - oenig, oense
Uneinigkeit - oenighet, osämja, tvist
uneinnehmbar - ointaglig
uneins - oense
unempfänglich - oemottaglig
unempfindlich - okänslig, oöm
unendlich - oändlig
Unendlichkeit - oändlighet, evighet
unentbehrlich - oumbärlig, omistlig
unentgeltlich - avgiftsfri, gratis
unentschieden - oavgjord, oviss, obestämd
unentschlossen - obeslutsam, obestämd, velig
unentschuldbar - oförlåtlig, oursäktlig
unentschuldigt - utan skäl
unentwegt - ihärdig, outtröttlig, trägen, ståndaktig, uthålligt, ståndaktigt, oavbruten, oavvänt
unerbittlich - obeveklig, obönhörlig
unerfahren - oerfaren, orutinerad
unerfindlich - obegriplig, oförklarlig, outgrundlig
unerforscht - outforskad, okând
unerfreulich - tråkig, trist, sorglig, ledsam
unerfüllbar - som inte är uppfyllbar
unergiebig - ej lönsam, ej lönande, odryg, ofruktbar
unergründlich - outgrundlig
unerheblich - försumbar, obetydlig, oviktig
unfähig - oförmögen, oduglig, inkompetent
Unfall - olycka, olycksfall
Unfallflucht - smitning
unfallfrei - skadefri, prickfri
unfallfrei - Zusatzerklärungen
Unfallopfer - olycksoffer
Unfallopfer - Anwendungen
Unfallstation - akutmottagning
Unfallstation - Anwendungen
Unfallstelle - olycksplats
Unfallstelle - Anwendungen
Unfallverhütung - förebyggande av olyckor
Unfallversicherung - olycksfallsförsäkring
Unfallwagen - ambulans
unfassbar - ofattbar
unfasslich - ofattbar
unfehlbar - ofelbar, osviklig
unfein - ofin, ohyfsad
unfern - inte långt från, i närheten av
unfertig - ofullbordad, oavslutad, inte färdig, omogen
unförmig - oformlig, otymplig, oproportionerlig
unfrankiert - ofrankerad
unfrei - ofri, förtryckt, livegen, hämmad, ofrankerad
unfreiwillig - ofrivillig
unfreundlich - ovänlig, kärv, ogemytlig
Unfriede - ofred, ofrid, osämja
unfruchtbar - ofruktbar, ofruktsam, steril
Unfug - hyss, rackartyg, ofog, nonsens, strunt
Ungar - ungrare
Ungarin - ungerska
ungarisch - ungersk
Ungarisch - ungerska
Ungarn - Ungern
ungastlich - ogästvänlig
ungeachtet - oaktat, oavsett, trots, trots
ungeahnt - oanad
ungebeten - objuden, oombedd
ungebeten - Zusatzerklärungen
ungebildet - obildad, okultiverad
ungebleicht - oblekt
ungebräuchlich - ovanlig, obruklig
ungebräuchlich - Zusatzerklärungen
ungebraucht - obegagnad, oanvänd
ungebunden - obunden, fri
ungedeckt - obetäckt, oskyddad, odukad, omarkerad, ogarderad, utan täckning
Ungeduld - otålighet
Ungeduld - Anwendungen
ungefähr - ungefär, circa, på ett ungefär
ungenau - inexakt, oprecis, inkorrekt, slarvig, ungefärlig
ungerecht - orättvis
Ungewissheit - ovisshet, osäkerhet
ungewöhnlich - ovanlig, osedvanlig
Ungeziefer - ohyra, pack
Ungeziefer - Zusatzerklärungen
ungezogen - ouppfostrad, olydig, stygg
ungezügelt - otyglad
ungezwungen - ogenerad, otvungen, ledig, naturlig
ungläubig - tvivlande, skeptisk, icke troende
Ungläubige(r) - de otrogna
unglaublich - otrolig, fantastisk
unglaubwürdig - inte trovärdig, otillförlitlig, ovederhäftig
ungleich - ojämn, olika, ojämnt, ojämförligt, vida
ungleichmäßig - ojämn, oregelbunden
Unglück - olycka, olycksfall, olyckshändelse, missöde, otur, motgång
unglücklich - olycklig, oturlig, otursam
Unglückliche(r) - stackare
unglücklicherweise - olyckligtvis
unglückselig - olycksalig, olycklig
Unglücksfall - olycksfall, olycka
Unglücksrabe - olycksfågel
Unglücksrabe - Anwendungen
Unglückstag - otursdag, olycksdag
Unglückstag - Anwendungen
Unglückstag - Zusatzerklärungen
Ungnade - onåd
ungültig - ogiltig
unhöflich - ohövlig, oartig
Universität - universitet, högskola
Universität - Zusatzerklärungen
Universitätsklinik - universitetssjukhus
Universum - universum
Universum - Anwendungen
unken - kraxa om olycka, måla allt i svart
unkenntnlich - oigenkännlig
Unkenntnis - okunnighet, okunskap
unklar - oklar, dunkel, otydlig
unklug - oklog, obetänksam
unkompliziert - okomplicerad
unkontrolliert - okontrollerad
unkonzentriert - okoncentrerad
Unkosten - omkostnader, kotnader, utgifter
Unkraut - ogräs
Unkraut - Anwendungen
Unkrautbürste - ogräsborste
Unkrautbürste - Anwendungen
unkritisch - okritisk
unkultiviert - okultiverad
unkündbar - ouppsägbar, som inte kan sägas upp
unlängst - nyligen, för inte länge sedan
unlauter - ohederlig
unleserlich - oläslig
unliebenswürdig - ovänlig, föga älskvärd
unliebsam - obehaglig, otrevlig
unliniert - olinjerad
unlogisch - ologisk
unlösbar - olösbar, olöslig
unlöslich - olöslig
Unlust - olust, motvilja
unlustig - håglös, motvillig
unmännlich - omanlig
Unmasse - stor mängd
unmäßig - omåttlig
Unmäßigkeit - omåttlighet
Unmenge - stor mängd
Unmensch - odjur
unmenschlich - omänsklig
unmerklich - omärkbar, omärklig
unmissverständlich - otvedydlig, som inte kan missförstås
unmittelbar - omedelbar, direkt
unmöbliert - omöblerad
unmodern - omodern, gammalmodig
unmöglich - omöjlig, uteslutet
Unmöglichkeit - omöjlighet
unmoralisch - omoralisk
unmotiviert - omotiverad, opåkallad
unmündig - omyndig
unmusikalisch - omusikalisk
Unmut - förargelse, irritation, missnöje
unnachahmlich - oefterhärmlig, enastående
unnachgiebig - omedgörlig, obeveklig, kompromisslös
unnachsichtig - skoningslös, hänsynslös, utan överseende
unnahbar - otillgänglig, oåtkomlig, avviande
unnatürlich - onaturlig, tillgjord, konstlad
unnormal - onormal
unnötig - onödig, obehövlig
unnötig - Zusatzerklärungen
unnötigerweise - onödigtvis, i onödan
unnütz - onyttig, värdelös, till ingen nytta, meningslös, onödig
unordentlich - oordentlig, stökig, slarvig
Unordnug - oordning, oreda, förvirring
unorganisch - oorganisk
unparfümiert - oparfymerad
unparteiisch - opartisk, neutral
unpassend - opassande, olämplig
unpassierbar - oframkomlig
unpässlich - opasslig
Unperson - icke-person, politiskt död person
unpersönlich - opersonlig
Unrecht - orätt, oförrätt, orättvisa
unpolitisch - opolitisk
unpraktisch - opraktisk
unproduktiv - improduktiv
unproportioniert - oproportionerlig
unpünktlich - inte punktlig, försenad
unrasiert - orakad
Unrat - oråd
unrealistisch - orealistisk
unrecht -fel, felaktig, orätt, oriktig
Unrecht - orätt, oförrätt, orättvisa
unrechtmäßig - orättmätig
unredlich - oredlig, oärlig
unregelmäß oregelbunden, oregelmässig
Unregelmäßigkeit - oregelbundenhet, ojämnhet
unreif - omogen, grön
Unreife - omogenhet, brist på mognad, omognad
unrein - oren
Unreinheit - orenhet
unreinlich - orenlig, smutsig
unrentabel - olönsam
unrettbar - ohjälplig, obotlig,
unrichtig - oriktig, orätt, fel, felaktig
Unrichtigkeit - oriktighet, fel
Unruh - oro
Unruhe - oro, rastlöshet
Unruheherd - oroshärd
Unruheherd - Anwendungen
Unruhestifter - oroselement, bråkmakare
unruhig - orolig
unsachgemäß - inte fackmässig, inkompetent, olämplig
unsachlich - osaklig
unsagbar - outsäglig, obeskrivlig
unsanft - omild, hårdhänt
unsauber - oren, snuskig, skum
unschädlich - oskadlig, ofarlig
unscharf - oskarp, otydlig, suddig
unschätzbar - ovärderlig, oskattbar
unscheinbar - oansenlig, anspråkslös, tillbakadragen, obemärkt
unschicklich - opassande, otillständig
unschlagbar - oslagbar, oöverträfflig
unschlüssig - obeslutsam, villrådig, tveksam
Unschlüssigkeit - obeslutsamhet, villrådighet, tvekan
Unschuld - oskuld
Unschuld - Anwendungen
unschuldig - oskyldig
Unschuldige(r) - oskyldige
unschwedisch - osvensk
unschwer - lätt, utan svårighet
unselbständig - osjälvständig
unselbstständig - osjälvständig
unser - vår
unsereiner - sådana som vi, en sådan som jag
unsergleichen - sådan som vi, sådana som vi, vår like, vår jämlike, våra likar, våra gelikar
unserethalben - för vår skull, vad oss beträffar
unseretwillen - för vår skull, vad oss beträffar
unseriös - oseriös
unserthalben - för vår skull, vad oss beträffar
unsertwegen - för vår skull, vad oss beträffar
unsertwillen - för vår skull
unsicher - osäker, oviss, otrygg, farlig
Unsicherheit - osäkerhet, ovisshet, otrygghet, farlighet
unsichtbar - osynlig
Unsinn - nonsens, dumhet, smörja, dumheter
unsinnig - meningslös, absurd, vansinnig
Unsitte - oskick, ovana
unsittlich - osedlig, oanständig
unsolidarisch - osolidarisk
unsolide - inte rejäl, inte solid, inte massiv, utsvävande, dubiös
unsozial - orättvis
unsportlich - osportig, osportslig
unsterblich - odödlig, oförgänglig, otroligt
Unsterblichkeit - odödlighet, oförgänglighet
unstet - orolig, rastlös, ombytlig
Unstimmigkeit - skiljaktighet, meningsskiljaktighet, diskrepans, brist på
     överensstämmelse
unstreitig - obestridlig
Unsumme - svindlande, jättebelopp, gigantisk summa
unsymmetrisch - osymmetrisk
unsympathisch - osympatisk
Untat - ogärning, illdåd
untätig - sysslolös, overksam, passiv
Untätigkeit - sysslolöshet, overksamhet, passivitet
untauglich - oduglig, olämplig, oanvändbar
unteilbar - odelbar
unten - nere, nedtill, nedan
Unterhose - kalsong, trosa, underbyxor
Unterhose - Zusatzerklärungen
Unterkunft - bostad, rum, logi
Unterlippe - underläpp
Unterlippe - Anwendungen
Untermiete - inneboende
Untermieter - inneboende
Unternehmen - företag, firma, projekt
Unternehmer - företagare, entreprenör
unternehmerisch - företagar-
Unternehmertum - företagsamhet
Unternehmungsgeist - initiativkraft, företagsamhet
unternehmungslustig - företagsam
unterordnen - underordna, foga (sig)
Unterordnung - underordnande, underordning
unterprivilegiert - underprivilegierad, eftersatt
Unterredung - samtal, överläggning
unterrepräsentiert - underrepresenterad
Unterricht - undervisning, lektion
Unterschied - skillnad, åtskillnad, olikhet, differens
Unterschrift - namnteckning, underskrift, påskrift
Untersetzer - underlägg, bricka, fat
untersetzt - satt, undersätsig
unterst - understa, nedersta, lägsta
Unterstand - skyddsrum
Unterstand - Anwendungen
unterstehen - stå (under tak)
Untertasse - kaffefat, tefat
Unterwäsche - underkläder
Unterwäsche - Anwendungen
unterwegs - på väg
unterweisen - undervisa
Unterwelt - undre världen, den undre världen, underjorden
unterwerfen - underkuva, lägga under sig, låta undergå
unterworfen - underkuvat, besegrad, vara utsatt för, vara beroende av
unterwürfig - underdånig, undergiven
unterzeichnen - underteckna, skriva under, signera
Unterzeichnete(r) - undertecknad
unterziehen - drain, dra under, sätta i, sätta under, ta in, ta under, ha in,
     ha under
unterziehen - genomgå
Untiefe - grund, avgrund, bottenlöst djup
Untier - odjur, monster, vidunder
Untier - Zusatzerklärungen
untragbar - ohållbar, outhärtlig, olönsam, som inte bär sig
untrennbar - oskiljbar, oskiljaktig
untreu - otrogen, trolös
Untreue - otrohet, trolöshet
unveränderlich - oföränderlig
unverändert - oförändrad
unverantwortlich - oansvarig, oförsvarlig
unverantwortlich - Zusatzerklärungen
unveräußerlich - oförytterlig
unverbesserlich - oförbätterlig, ohjälplig
unverbindlich - ej bindande, utan köptvång, reserverad, avvisande
unverblümt - oförblommerad, öppen
unverbraucht - oförbrukad
unverbrüchlich - obrottslig
unverdächtig - inte misstänkt
unverdaulich - osmältbar, svårsmält
unverdaut - osmält
unverdient - oförtjänt, oberättigad
unverdorben - ofördärvad, oförstörd
unverdrossen - oförtruten, outtröttlig
unverdünnt - outspädd
unvereinbar - oförenlig
unverfälscht - oförfalskad, äkta, ren
unverfänglich - oförarglig, harmlös, oskyldig
unverfroren - fräck, oblyg, ogenerad
unvergänglich - oförgänglig, odödlig
unvergesslich - oförglömlig
unvergleichlich - oförliknelig, enastående, ojämförlig, ojämförbar
unverhältnismäßig - oproportionerlig
unverheiratet - ogift
unverhofft - oförmodad, oväntad
unverhohlen - ohöljd, illa dold
unverhüllt - ohöljd, öppen
unverkäuflich - ej till salu, osäljbar
unverkennbar - omisskännlig, typisk
unverlangt - inte begärd, som ingen bett om
unverletzlich - osårbar, okränkbar, oantastlig
unverletzt - oskadd, osårad, välbehållen
unvermeidlich - ofrånkomlig, oundviklig
unvermindert - oförminskad
unvermittelt - plötsligt, abrupt, utan förvarning
Unvermögen - oförmåga
unvermutet - oförmodad, oväntad
Unvernunft - oförstånd, dårskap
unvernünftig - oförnunftig, oförståndig, oklok, dåraktig, dum
unverrichteterdinge - med oförrättad ärende, utan framgång
unverschämt - oförskämd, fräck
Unverschämtheit - oförskämdhet, fräckhet
unversehens - plötsligt, oförhappandes, oväntad
unversehrt - oskadd, helskinnad, intakt, välbehållen
unversichert - oförsäkrad
unversiegbar - outtömlig, aldrig sinande
unversöhnlich - oförsonlig
unverständig - oförståndig, oförnuftig
unverständlich - obegriplig, oförståelig
Unverständnis - oförståelse, brist på förståelse, bristande förståelse
unversucht - oprövad
unverträglich - ofördragsam, intolerant, svår att komma överens med, besvärlig, oförenlig, svårsmält, som man inte tål
unverwechselbar - som ej kan förväxlas, typisk
unverwundbar - osårbar
unverwüstlich - outslitlig, oförstörbar
unverzeihlich - oförlåtlig, oförsvarlig
unverzichtbar - nötvändig, som man inte kan avstå ifrån, som man inte vill avstå ifrån
unverzollt - oförtullad
unverzüglich - omedelbar, ögonblicklig, genast, utan dröjesmål
unvollendet - oavslutad, ofullbordad
unvollkommen - ofullkomlig, bristfällig
unvollständig - ofullständig
unvorbereitet - oförberedd
unvoreingenommen - utan förutfattad mening, fördomsfri, förutsättningslös
unvorhergesehen - oförutsedd, överraskande
unvorsichtig - oförsiktig, ovarsam
unvorstellbar - omöjlig att föreställa sig, otrolig, ofattbar
unvorteilhaft - ofördelaktig, ogynnsam
unwahr - osann, falsk
Unwahrheit - osanning
Unwahrheit - Anwendungen
unwahrscheinlich - osannolik, otrolig
unwandelbar - oföränderlig
unwegsam - oländig, oframkomlig, otillgänglig
unweiblich - okvinnlig
unweigerlich - oundvikligen
unweit - inte långt från, i närheten av
Unwesen - oväsen, bråk, ofog, rockartyg
unwesentlich - oväsentlig, obetydlig
Unwetter - oväder
Unwetter - Anwendungen
unwichtig - oviktig
unwiderlegbar - obestridlig
unwiderleglich - obestridlig
unwiderruflich - oåterkallelig, definitiv
unwiderstehlich - oemotståndlig
unwiederbringlich - oåterkallelig, oersättlig
Unwille - motvilja, missnöje
unwillig - ovillig, obenägen, förargad
unwillkommen - ovällkommen, oläglig
unwillkürlich - ofrivillig, oavsiktlig
unwirklich - overklig
unwirksam - verkningslös, utan verkan, ineffektiv
unwirsch - ovänlig, vresig, tvär, brysk, ruggig, ruskig
unwirtlich - ogästvänlig
unwirtschaftlich - oekonomisk
Unwissen - ovetskap
unwissend - okunnig, ovetande
unwissend - Zusatzerklärungen
Unwissenheit - okunnighet
unwissenschaftlich - ovetenskaplig
unwissentlich - ovetande, omedveten
unwohl - illamående, opasslig
Unwohlsein - illamående
unwürdig - ovärdig
Unzahl - otal
unzählbar - oräknelig, otalig
unzählig - otalig, oräknelig
Unze - uns
Unzeit - otid, vid fel tidpunkt, olägligt
unzeitgemäß - otidsenlig
unzerbrechlich - okrossbar
unzerreißbar - outslitlig
unzerstörbar - oförstörbar
unzertrennlich -oskiljaktig, oskiljbar
unzivilisiert - ociviliserad
Unzucht - otukt
unzüchtig - otuktig, osedlig
unzufrieden - missbelåten, otillfredsställd
Unzufriedenheit - missnöje, missbelåtenhet, otillfredsställelse
unzugänglich - otillgänglig, oåtkomlig
unzulänglich - otillräcklig, bristfällig
Unzulänglichkeit - otillräcklighet, bristfällighet, brist
unzulässig - otillåtlig, otillåten, otillbörlig, obehörig
unzumutbar - orimlig, oskälig
unzumutbar - Zusatzerklärungen
unzurechnungsfähig - otillräknelig
unzureichend - otillräcklig
unzusammenhängend - osammanhängande
unzustellbar - obeställbar
unzutreffend - inte tillämplig, oriktig
unzutreffend - Zusatzerklärungen
unzuverlässig - opålitlig, otillförlitlig, ovederhäftig
unzweckmäßig - inte ändamålsenlig, olämplig, inte passande
unzweideutig - otvetydig, tydlig
unzweifelhaft - otvivelaktig
üppig - yppig, frodig, svällande, ymnig, väll tilltagen, överdådig
Urabstimmung - allmän omröstning
Urämie - urinförgiftning
Urahn - anfader, stamfader, farfars farfars far, morfars far,
     anmoder, stammoder
Ural - Ural
Uralgebirge - Uralbergen
uralt - urgammal
Uran - uran
Uran - Anwendungen
Uranbergwerk - urangruva
Uranbergwerk - Anwendungen
Uranerz - uranmalm
Uranerz - Anwendungen
uranhaltig - uranhaltig
Uranisotop - uranisotop
Uranisotop - Anwendungen
urankern - urankärna
Uranvorkommen- urantillgångar
Uranus - Uranus
uraufführen - uruppföra, ha urpremiär på
Uraufführung - urpremiär
urbanisieren - urbansera
Urbanisierung - urbanisering
Urbarmachung - nyodling, uppodling
Urbarmachung - Zusatzerklärungen
Urbevölkerung - urbefolkning
Urbevölkerung - Anwendungen
Urbewohner - urinnevånare
Urbild - urtyp, bild
urdeutsch - urtysk
ureigen - urtysk
Ureinwohner - urinnevånare, urinvånare
Ureinwohner - Anwendungen
Ureltern - Adam och Eva
Urenkel - barnbarnsnarn
Urform - urform, urtyp
Urgebirge - urberg
Urgebirge - Anwendungen
urgemütlich - genomtrevlig,jättetrevlig, väldig trivsam
urgermanisch - urgermansk
Urgeschichte - urtidshistoria
Urgeschichte - Anwendungen
Urgestein - urberg
Urgestein - Anwendungen
Urgrosseltern - farföräldrars föräldrar, morföräldrars föräldrar
Urgroßmutter - gammelmormor, gammelfarmor
Urgroßvater - gammelmorfar, gammelfarfar
Urheber - upphovsman
Urheber - Anwendungen
Urheberrecht - upphovsrätt, upphovsmannarätt
Urheberschaft - upphovsmannaskap
urig - ursprunglig, genuin, originell, underlig
Urin - urin
Urin - Anwendungen
urinieren - urinera
Urinprobe - urinprov
Urinprobe - Anwendungen
urkomisch - jätterolig, dråplig, urkomisk
Urkraft - urkraft
Urkunde - urkund, handling, dokument, bevis
Urkundenfälschung - urkundsförfalskning
urkundlich - urkundlig
Urlaub - semester, permission
Urlauber - semesterfirare
Urlaubsanspruch - rätt till semester
Urlaubsgeld - semesterlön, semesterersättning
Urlaubsparadies - semesterparadis
Urlaubsparadies - Anwendungen
Urlaubsreise - semesterresa
Urlaubsreise - Anwendungen
Urlaubszeit - semestertid, semester
Urne - urna, valurna
Ursache - orsak, anledning, grund, skäl
ursächlich - orsaks-, kausal, orsaksmässig
Urschrei - primalskrik
Urschrei - Anwendungen
Urschrift - original
Ursprung - ursprung, upphov, källa, upprinnelse
ursprünglich - ursprunglig, första, naturlig, oförstörd
Urteil - dom, utslag, omdöme, utlåtande
urteilen - döma, bedöma
urteilen - Zusatzerklärungen
urteilsfähig - omdömesgill
Urteilskraft - omdöme, omdömesförmåga
Urtext - grundtext, original, originaltext
Urtierchen - urdjur, protozo
urtümlich - ursprunglig, primitiv
Urwald - urskog, primärskog, djungel
Urwald - Anwendungen
urwüchsig - ursprunglig, naturlig, oförstörd
Urzeit - urtid, forntid
Urzeit - Zusatzerklärungen
USA - USA
Usbekistan - Uzbekistan
USB-Stick - usb-minne
Usus - bruk, sed
Utensilien - utensilier
Utopie - utopi
utopisch - utopisk
UV-Strahlen - UV-strålar, ultravioletta strålar
Ü-Wagen - OB-buss
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.